สถาบันภาษา BV Language ได้จัดการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้ที่กำลังหางานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ หากบริษัทหรือหน่วยงานของท่าน กำลังสรรหาบุคลากร อาทิ ล่าม นักแปล เลขานุการหรือผู้ประสานงานต่างประเทศ ทางสถาบันยินดีแนะนำและสรรหาผู้สมัคร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนปัจจุบันของเรา ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่าน ท่านที่สนใจบริการจัดหาบุคลากรด้านภาษา กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ 083-816-6872 true, 082-672-1222 อื่นๆ Line: btsmrt1 หรือทางอีเมล connect_bvk@hotmail.com
ทางสถาบันได้จัดการฝึกอบรมทางภาษาต่างประเทศเเละทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในทุกๆด้าน