• ภาษาสเปนสำหรับนักเรียน

คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อนักเรียนสายศิลป์-ภาษาและนักศึกษาที่เรียนภาษาสเปนเป็นภาษาที่สาม และต้องการทำคะแนนเพิ่มเกรดในโรงเรียน รวมถึงใช้ความรู้ด้านภาษาสเปนในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย ต่างๆ หลักสูตรสเปนสำหรับนักเรียนเป็นการรวมไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้น้องๆ ก้าวสู่ทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ

 
  • ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวหรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสเปน คอร์สนี้สอดแทรกไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อให้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่การทักทาย การสั่งอาหาร การจองห้องพัก รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

 
  • ภาษาสเปนธุรกิจ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาสเปนในที่ทำงาน คอร์สนี้เริ่มตั้งแต่การปรับพื้นความรู้ของผู้เรียน และเสริมบทสนทนาในองค์กร เช่น การประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนเอกสารสมัครงาน และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ คอร์สนี้จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ สามารถจัดหลักสูตร ตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและองค์กรได้ สำหรับการสอนนอกสถานที่สำหรับองค์กร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-621-9532 หรือ connect_bvk@hotmail.com

 
  • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียน
 

หลักสูตรฝรั่งเศสเพื่อการสอบและเพิ่มคะแนน ได้รวมเอาเนื้อหาวิชาต่างๆ ทั้งด้านไวยากรณ์ และทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จำเป็นสำหรับน้องๆ ในแผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส ในโรงเรียนและนอกจากนั้น ความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในการสอบ PAT หรือการสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ที่ใช้วิชาฝรั่งเศสได้อีกด้วย

  • ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

สำหรับผู้ไม่เคยมีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานน้อย ที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตรนี้ได้รวมเอาไวยากรณ์ และบทสนทนาง่ายๆ ที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที่ เริ่มต้นตั้งแต่การทักทาย การสั่งอาหาร การจองห้องพัก รวมถึงบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย

  • ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ

บทสนทนาและไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อใช้ในการทำงานได้ถูกรวมไว้ในคอร์สนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเชิงทางการและเชิงธุรกิจในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การประชุม การเจรจาต่อรอง การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนเอกสารสมัครงาน และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับคอร์สเรียนแบบองค์กรนอกสถานที่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-621-9532 หรือ connect_bvk@hotmail.com

 
  • ภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียน

สำหรับน้องๆนักเรียนในแผนการเรียนศิลป์-ภาษา ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจ ในการทำข้อสอบวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรเยอรมันเพื่อการสอบ ได้รวมเอาเนื้อหาวิชาต่างๆ ทั้งด้านไวยากรณ์และทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จำเป็นในการใช้ทำข้อสอบในโรงเรียนและข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น การสอบตรงเข้าคณะต่างๆ และการสอบ PAT เพื่อให้มั่นใจว่า น้องๆจะสามารถพิชิตทุกสนามสอบได้ตามต้องการ

 
  • ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน

คอร์สเยอรมันในชีวิตประจำวันนี้ เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยมีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานน้อย เป็นหลักสูตรที่สอดแทรกไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อให้สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที เริ่มต้นตั้งแต่การทักทาย การสั่งอาหาร การจองห้องพัก รวมถึงบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆอีกด้วย

  • ภาษาเยอรมันสำหรับธุรกิจ

อาจารย์ทุกท่าน พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในองค์กรธุรกิจ ผ่านคอร์ส
ภาษาเยอรมันสำหรับธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเยอรมันในที่ทำงานได้ตามสถานการณ์อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาในที่ประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ การเจรจาต่อรอง
การเขียนเอกสารสมัครงาน และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ คอร์สนี้จัดการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกสถานที่ สามารถจัดหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและองค์กรได้ สำหรับการสอนนอกสถานที่สำหรับองค์กร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-621-9532 หรือ bvlanguage@windowslive.com