คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนสายศิลป์-ญี่ปุ่น หรือ นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นใน
หลักสูตรของโรงเรียน และต้องการเพิ่มคะแนนสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น การเรียนในคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ สามารถพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงได้เรียนรู้ไวยากรณ์และบทสนทนาต่างๆ ที่จำเป็นในการสอบในชั้นเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น ข้อสอบ PAT 7 และการสอบตรงเข้าคณะต่างๆ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นภาษาที่สาม การเรียนการสอน อ้างอิงตามหนังสือ Minna no Nihongo หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ ที่ได้รับการยอมรับและใช้กัน อย่างแพร่หลายทั่วโลก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ทั้งสี่ทักษะ รวมถึงการใช้สำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์หลากหลาย ไปจนถึงการใช้ถ้อยคำสุภาพ (Keigo) ตามแบบฉบับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ Japanese Language Proficiency Test (JLPT) ซึ่งสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศญี่ปุ่น สมัครเข้าทำงาน หรือใช้
ในการเลื่อนตำแหน่ง หลักสูตรการเตรียมตัวสอบครอบคลุมทุกทักษะที่จำเป็นในการสอบ รวมถึงไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและอาจารย์ชาวไทย ทุกห้องแยกตามระดับความสามารถของผู้เรียนและระดับการสอบเป้าหมาย

คอร์สเรียนนี้ตอบสนองผู้เรียนที่มีความจำเป็นในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงาน รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจ หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณ์และบทสนทนาเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นหรือมีพื้นฐานน้อย จนถึงภาษาญี่ปุ่นขั้นประยุกต์ที่สามารถนำไปใช้ในที่ทำงานได้ทันทีในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การพบลูกค้า การเข้าประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ในคอร์สนี้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรญี่ปุ่นสามารถถ่ายทอดธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กรตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่นได้อีกด้วย ทางสถาบันสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอน ให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละองค์กร จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับการเรียนแบบกลุ่มสำหรับองค์กร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-621-9532 หรือ connect_bvk@hotmail.com