กรุณาเลือกระดับของผู้เรียนค่ะ

lang_en_top_img lang_en_top_img lang_en_top_img lang_en_top_img
  • ภาษาอังกฤษเพื่อความกล้าแสดงออกและจินตนาการ

คอร์สนี้น้องๆอายุตั้งแต่ 3-10 ปี จะได้รับการดึงศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ผ่านทางการสร้างผลงานทางศิลปะวาดภาพ และศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงการเล่านิทาน เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าลูกรักของเราจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่อไป

  • ภาษาอังกฤษเพิ่มเกรดในโรงเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษคอร์สนี้ เน้นการปูพื้นฐานไวยากรณ์และการทำโจทย์ เพื่อเพิ่มคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน ทางสถาบันจัดคาบเรียนทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มเล็ก 3-6 คน เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรที่โรงเรียนของน้องๆได้อย่างเต็มที่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยม ทุกห้องแยกตามระดับชั้นของผู้เรียน และมีรอบเวลาให้เลือกหลากหลาย เปิดสอนทั้งในและนอกสถานที่

 
  • หลักสูตรสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ และสองภาษา

สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ หรือเรียนหลักสูตร EP, MEP, NEP, IE, NIE, Bilingual และอื่นๆ เช่น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน, เซนต์คาเบรียล, อัสสัมชัญ, ทิวไผ่งาม, เซนต์โยเซฟ, โยธินบูรณะ, วัดนายโรง เป็นต้น รวมถึงน้องๆที่กำลังจะไปเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนในต่างประเทศ คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับการเพิ่มเกรดในวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่โรงเรียนของผู้เรียน เช่น วิชา Science, Math, Social, etc. โดยจัดการเรียนการสอน ตามเนื้อหาของแต่ละโรงเรียน ทุกห้องแยกตามระดับชั้น วิชา และโรงเรียนของผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการสอนสูงสุด เปิดสอนทั้งในและนอกสถานที่

  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้า

สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 ม.1 ม. 4 และมหาวิทยาลัย ทางสถาบันได้จัดหลักสูตรปรับพื้นฐาน และตะลุยข้อสอบ เช่น ข้อสอบเข้า ร.ร.อัสสัมชัญ, เซนต์คาเบรียล, โยธินบูรณะ (นานาชาติ), ข้อสอบเข้าร.ร.เตรียมอุดมศึกษา, ข้อสอบเข้า โรงเรียนต่างๆในหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา ,ข้อสอบ O-NET, GAT, PAT ฯลฯ ทุกห้องแยกตามโรงเรียนเป้าหมายในการสอบ มีทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มเล็ก 3-6 คน

 
  • คอร์สติวสอบ CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, CU-Science, TU-GET, SMART-I, SMART-II, SAT ฯลฯ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าภาคภาษาอังกฤษคณะต่างๆ คณะบัญชี คณะวิศวะ คณะนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตย์ ฯลฯ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และมหิดล ทุกห้องจัดตามการสอบเป้าหมาย ในการเรียนของผู้เรียน มีทั้งการสอนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มเล็ก 3-6 คน

 
  • คอร์สติวสอบ TOEFL, TOEIC, GMAT, IELTS, SAT, GRE ฯลฯ

หลักสูตรนี้เพื่อการเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสมัครเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง หรือเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ คอร์สนี้ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะภาษาเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนาทักษะทุกชนิดไปพร้อมกัน (Integrated skills) ซึ่งได้แก่ Listening Speaking Writing Reading และVocabulary จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์ไทยที่มีประสบการณ์ ในการสอบและรู้จุดอ่อนในการทำข้อสอบของคนไทย แต่ละ class แยกตามประเภทการสอบ และพื้นฐานทางภาษาของผู้เรียน เปิดสอนทั้งแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว

  • คอร์ส Listening & Speaking

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการฝึกทักษะการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการ และการเตรียมตัวเพื่อใช้ในการสอบ TOEFL, IELTS ฯลฯ รวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศ การเรียนการสอนประกอบด้วย การฝึกฟังบทสนทนา การอภิปรายในหัวข้อต่างๆ การฝึกพูดสำหรับการทำข้อสอบ และการพูดเพื่อการเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยและเรียนต่อต่างประเทศ ทุก class สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การสอนยาวนาน

 
  • คอร์ส Reading & Writing

หลักสูตรคอร์ส Reading & Writing เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญในการอ่านและการเขียน จากนั้นจึงพัฒนาทักษะ ทั้งสองด้าน สำหรับการอ่านและการเขียนในเชิงวิชาการ การอ่านและการเขียนเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ฯลฯ และการอ่านและการเขียนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับเทคนิคการเชื่อมโยงและเพิ่มคำศัพท์อย่างเป็นระบบ การจับใจความสำคัญ และวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อเรื่อง การเขียนประโยค ย่อหน้า และเรียงความอย่างมีประสิทธิภาพ สละสลวย ถูกต้องตามหลักวิชาการ

  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับสายอาชีพ

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับสายอาชีพ เป็นคอร์สที่ออกแบบตามความต้องการของผู้เรียนที่กำลังทำงานเฉพาะด้านเป็นหลัก ผู้สอน จะจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ภาษาอังกฤษสำหรับวงการแพทย์และพยาบาล ภาษาอังกฤษสำหรับ ล่าม นักแปล ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ ฯลฯ คอร์สนี้จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับการสอนนอกสถานที่สำหรับองค์กร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-621-9532 หรือ connect_bvk@hotmail.com

  • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงานในองค์กรธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการเจรจาธุรกิจกับชาวต่างชาติ ภายในคอร์สนี้ได้รวม ไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการพูด การฟัง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนในเชิงธุรกิจ หัวข้อในการเรียน เช่น การเจรจาต่อรอง การเข้าประชุม การนัดหมาย เทคนิคการนำเสนอ การเขียนจดหมายธุรกิจ ฯลฯ ทุก class สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มี ประสบการณ์ในการทำงานจริง ทางสถาบันจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานที่โดยสามารถออกแบบหลักสูตรตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของผู้เรียน องค์กรหรือบริษัทได้ เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง การฝึกอบรมพนักงาน ฯลฯ สำหรับการสอนนอกสถานที่สำหรับองค์กร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-621-9532 หรือ connect_bvk@hotmail.com