สถาบันภาษา BV Language เปิดรับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้

1. อาจารย์สอนภาษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แบบเต็มเวลาหรือแบบพาร์ทไทม์ ผู้สอนสามารถเลือกเวลา สถานที่ ภาษาและระดับที่สอนได้

   *  เปิดรับสมัครในภาษาต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ*

2. นักแปล และล่าม ทั้งแบบเต็มเวลาและพาร์ทไทม์

   *  เปิดรับสมัครในภาษาต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ*

3. พนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ผู้จัดการสาขา นักการตลาด นักออกแบบกราฟฟิก ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ ฯลฯ

4. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่งต่างๆข้างต้น (ตรงหรือไม่ตรงสายก็ได้) กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ 083-816-6872 true, 082-672-1222 อื่นๆ Line: btsmrt


ผู้ที่สนใจสามารถดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครอื่นๆ รวมถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งได้ (กรุณาค้นหาคำว่า "สมัคร บ้านวิชากร"

 ในเว็บไซต์ www.google.com) และสามารถสมัครได้โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือส่งประวัติส่วนตัวและประสบการณ์การทำงาน


วิธีการสมัครงาน


ส่ง Resume เข้ามาที่ hr_bvk@hotmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และ สาขาสถานที่ทำงาน ที่สนใจ

เมื่อมีรอบสัมภาษณ์เปิด จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: btsmrt1 โทร 092-614-5162
Native speakers of English, French, German, Italian, Spanish, Chinese can apply for a part-time language teacher both online and via email hr_bvk@hotmail.com. For more information please call 083-816-6872 true, 082-672-1222, Line: btsmrt1

คำนำหน้าชื่อ* นาย / Mr. | นาง / Mrs. | นางสาว / Miss อื่นๆ / Others (please identify)  
ชื่อภาษาไทย       นามสกุลภาษาไทย       ชื่อเล่นภาษาไทย      
First Name*       Last Name*       Nickname      
วัน เดือน ปี เกิด / Date of Birth*       เลขที่บัตรประชาชน / ID No. or Passport No.*      
รูปถ่าย / Photo  
 
E-mail*       โทรศัพท์บ้าน / Home Telephone      
โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone  1. *   เครือข่าย / Mobile Signal Company 
2.      เครือข่าย / Mobile Signal Company 

ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address

 เลขที่ห้องพัก / Room No.   บ้านเลขที่ / Home No.   ชื่ออาคาร/คอนโดมิเนียม / หมู่บ้าน 
Building / Village Name
หมู่ที่   ซอย / Soi   ถนน/ Road 
แขวง / Subdistrict *  เขต / District *  จังหวัด / Province * 
รหัสไปรษณีย์ / Postal code* 
ระดับการศึกษาปัจจุบัน
Degree of Current Study
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
Institute/University
คณะ/สาขาวิชา
Faculty/Major
รหัสนักศึกษา
Student ID
ชั้นปี
Academic Year
เกรดเฉลี่ย
GPA
ระดับการศึกษาที่สำเร็จแล้ว
Degree of Graduation
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
Institute/University
คณะ/สาขาวิชา
Faculty/Major
รหัสนักศึกษา
Student ID
เกรดเฉลี่ย
GPA
ประถมศึกษา/Primary School*
มัธยมศึกษาตอนต้น/Secondary School*
มัธยมศึกษาตอนปลาย/High School*
ปริญญาตรี/Bachelor Degree
ปริญญาโท/Master Degree
ปริญญาเอก/Doctorate Degree
 
Subjects that you want to teach (This part is for one who applies for a teacher.)
  วิชาที่ต้องการ
(เรียงตามความถนัด)/Subjects
ระดับชั้นที่สอนได้/Prefered Levels
ตัวอย่างการกรอก / Example อังกฤษ / English
จีน / Chinese
ประถม ถึง ม.ต้น / Primary to Secondary School
ทุกระดับ / All Levels
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
เขตที่ต้องการสอน / Areas that you want tot teach    
แนบประวัติสมัครงาน (ถ้ามี) / Attach Resume (If possible)

ประสบการณ์การสอน (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครู กรุณาระบุอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรณีมีใน Resume แล้ว ไม่ต้องกรอกค่ะ)
Teaching Experiences (If it is already included in your resume, please skip this part.)

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และประเภทงาน (กรุณาเรียงตามลำดับความต้องการ เช่น เลขานุการแบบเต็มเวลา ครูพาร์ทไทม์ ฯลฯ)
Positions and types of work applied (Rank from the most preferable one, example full-time Chinese teacher. )*

ท่านรู้จักโรงเรียนของเราจากที่ใด / How did you know our school?*